Ezen az oldalon olvasható a kaszallas.hu
- Adatvédelmi Tájékoztatója,
- Általános Szerződési Feltételek

Az adat hosszú folyama miatt kiemelve e két tételt egymástól

Adatkezelési tájékoztató

Röviden

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

 

 

Bevezetés

 

Orosházi Tamás Péter e.v. (3300. Eger, Hell Miksa utca 1/b.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a kaszallas.hu oldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.


Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: https:// www.kaszallas.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.


Értelmező fogalmak (3.§)

 1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 20. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.


Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)

 

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
  -  ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  -  azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban   meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

  a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

 4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése körében az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  -   a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  -   az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
  további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti


Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.


Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Funkcionális adatkezelés

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a kaszallas.hu weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
   
 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:  vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, számlázási név, fizetendő összeg, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.
 3. Az érintettek köre: A kaszallas.hu weboldalon regisztrált valamennyi érintett.
 4. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  -   postai úton   3300. Eger, Hell Miksa utca 1/b.       címen,
  -   e-mail útján info@kaszallas.hu       e-mailcímen.
 8. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:
  Név: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  Cím: 2225 Üllő, Gyár utca 8.
  E-mail cím: info@viacomkft.hu
  +36(1)348-5000
 9. Az adatkezelés nyilvántartási száma:
  Marketing - NAIH-110131/2016
  Hirlevél küldése céljából kezelt adatbázis - NAIH-110132/2016
  Direkt marketing NAIH-110133/2016
  Időszakos Promóció - NAIH-110134/2016
  Ügynöki tevékenység - NAIH-110135/2016
  Egyéb - NAIH - 110255/2016
   
 10. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)

 1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
 2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
 4. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.
 5. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
 6. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.


Cookie-k (sütik) kezelése

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 2. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
 7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 10. A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
 11. A weboldal a GoogleAdwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

 

Hírlevél, DM tevékenység

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
 2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám) dátum, időpont.
 6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
 11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

Közösségi oldalak

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Adattovábbítás

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a kaszallas.hu weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.
  a)  A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg.
  b)  A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg.
 3. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett. Valamint a kaszallas.hu weboldalon regisztrált valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása. Továbbá az Állásportálon való megjelenés szükséges paraméterek miatt
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart. (Fejlesztő Termékeink esetében, amennyiben nem regisztrált) Állásportál regisztrációja esetén a regisztráció törlésének időpontjáig
 6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:
  Orosházi tamás Péter ev.3300 Eger, Hell Miksa utca 1/b II/4
  Adatkezelési tájékoztató: https://www.otpbank.hu/static/hungaroprojekt_v2/sw/file/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_es_nyilatkozat.pdf
 7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.
 8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Adatbiztonság (7.§)

 1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
  -   a jogosulatlan hozzáférés,
  -   a megváltoztatás,
  -   a továbbítás,
  -   a nyilvánosságra hozatal,
  -   a törlés vagy megsemmisítés,
  -   a véletlen megsemmisülés és sérülés,
  -   az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekébenaz adatkezelő gondoskodik:
  -   a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
  -   a szolgáltatásnyújtásbanrésztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
  -   a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
 6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat
  -   a jogosult számára rendelkezésre álljon,
  -   hitelessége és hitelesítése biztosított,
  -   változatlansága igazolható,
 7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között
  -   a számítástechnikai csalás,
  -   a kémkedés,
  -   a számítógépvírusok,
  -   a spam-ek,
  -   a hack-ek
  -   és egyéb támadások ellen.

 

Az érintettek jogai (14.-19.§)

 

 1. Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
 2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 3. Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 5. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 6. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 7. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
 8. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 9. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 10. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 11. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 12. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Jogorvoslat

 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  -   a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  -   a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  -   törvényben meghatározott egyéb esetben.
 2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
 4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági jogérvényesítés (22.§)

 1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
 2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
 5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
 6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondtalan magatartásából származott.

 

Zárszó

A tájékoztatás elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

 

Általános Szerződési Feltételek


1. Általános rendelkezések

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakbanڈÁSZF) tartalmazzák az  Orosházi Tamás Péter ev. (székhely 3300 Eger, Hell Miksa utca 1/b.), Adószám: 60802846-1-30, a továbbiakbanڈSzolgáltató) által üzemeltetett www.kaszallas.hu alatt elérhető weboldalon (a továbbiakbanڈWeboldal), továbbá a webáruházban, az ÁSZF szerint nyújtható szolgáltatások (a szolgáltatások összessége a továbbiakbanڈSzolgáltatás) nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket;

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A Fejlesztő termékeink – továbbiakban webshop - működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján www.kaszallas.hu (https://...) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.kaszallas.hu

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Orosházi Tamás Péter e.v.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 3300 Eger, Hell Miksa utca 1/b
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
info@kaszallas.hu
Adószáma: 60802846-1-30
Telefonszáma: 20/771 6013
Adatvédelmi nyilvántartási számai:
Marketing - NAIH-110131/2016
Hirlevél küldése céljából kezelt adatbázis - NAIH-110132/2016
Direkt marketing NAIH-110133/2016
Időszakos Promóció - NAIH-110134/2016
Ügynöki tevékenység - NAIH-110135/2016
Egyéb - NAIH-110255/2016
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Név: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 2225 Üllő, Gyár utca 8.
E-mail cím: info@viacomkft.hu
Telefonszám: +36(1)348-5000


1;2; A Szolgáltatásokat a Szolgáltató az ÁSZF alapján nyújtja a megrendelések elfogadását és visszaigazolását követően. A jelen ÁSZF, a hatálya alá tartozóan megkötött valamennyi szerződésére irányadó. A szerződések megkötésével a megrendelő részéről a jelen ÁSZF tartalma (ide értve az ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumokat is) megismertnek és elfogadottnak minősül, és irányadó a felek kötelezettségeire.

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2016.  augusztus hó 19. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett kaszallas.hu weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a kaszallas.hu weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a kaszallas.hu oldalain megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. – letöltés tekintetében kivételt képez ez alól a https://kaszallas.hu/ingyenesen-elerheto-forumok/

1;3; A Szolgáltatás megrendelője a továbbiakban Megrendelő. A Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott Szolgáltatások szerződésszerű biztosítására, míg a Megrendelő az ÁSZF és a megrendelés szerinti díj megfizetésére vállal kötelezettséget.  A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban megtesz minden olyan, az érdekkörébe tartozó cselekményt, illetve megad minden olyan információt, amely a Szolgáltatás nyújtásához szükséges.

1.4. Amennyiben egy megrendeléssel összhangban több visszaigazolás történik, úgy az érintett szolgáltatás tekintetében a Szolgáltató utolsó visszaigazolása az irányadó. A visszaigazolásra nem került megrendelésekért a Szolgáltató nem felel.


Elkülönülten lejjebb a következő formában megjelölt színnel olvasható a Fejlesztő Termékeinkhez tartozó Általános Szerződési Feltétel
 

2. Megrendelés

2.1 A kapcsolatfelvétel és a Megrendelő igényeinek bejelentése a következő módon történhet:

2.1.1  Weboldalon történő feltöltéssel:
a) a regisztrált Megrendelőknek lehetőségük van a regisztrációt követően elérhető saját Munkaadói Adminisztrációs Felületükre feltölteni a hirdetést.

b) az álláshirdetés tartalmát videóként tölti fel a weboldalra – itt a videót a Megrendelő – vagy saját maga készíti el – vagy a Szolgáltató biztosítja Megrendelő igénye alapján azt. Mindkét esetben a Megrendelő a videó youtube megosztási linkjét kell beilleszteni az Álláshirdetés Bemutatkozó videó címsorába.

2.1.2. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a megjelenő hirdetést bármikor moderálja, és amennyiben az ÁSZF, vagy a szerződés rendelkezéseivel összhangban nem álló körülményeket észlel, úgy javaslatot tesz a módosításra; Amennyiben ezt a javaslatot a Megrendelő nem fogadja el, vagy arra határidőben (3 munkanap) nem reagál, úgy a Szolgáltató jogosult a hirdetés törölésére. Ilyen esetben a Szolgáltatás teljesítettnek minősül és a Megrendelő a már megfizetett díj visszaigénylésére nem jogosult.

2.2. A Megrendelő garantálja, hogy minden esetben kizárólag a valóságnak megfelelő, illetve hiteles adatokat ad meg a megrendeléssel, illetve a szerződéssel kapcsolatban.
Amennyiben a Megrendelő az adatokban elírást vagy hibát észlel, azt bármikor javítani tudja saját Munkaadói Adminisztrációs felületén.


II. Webáruházban történő megrendelés:

Szolgáltató oldalán különböző cégek termékei, szolgáltatásai (könyvei, hanganyagai, képzései) – továbbiakban Partner cégek – érhetőek el. Szolgáltató csak a felületet nyújtja Partner cégek rendelkezésére, azonban ha inkorrekt módon járnak el Partner cégek bármelyike, azt kivizsgáljuk és eljárunk ellene.

A megrendelés díjfizetését előre utalással, utánvéttel valamint bankkártyával BARION fizetési rendszerén keresztül lehet rendezni, a termék vagy szolgáltatás megvásárlását igazoló számla kiállítását automatikusan küldjük meg az adott összeg beérkeztét követően a Vásárló számára.

A Weboldal – Fejlesztő Termékek menüpontjában fellelhető Partner cégek termékei – szolgáltatásainak megrendelése a Weboldalon keresztül történik, szállításukat továbbá számlázásukat a Weboldal intézi.


III. A szerződés létrejötte

3.1 A szerződés a Megrendelői felületen történő jóváhagyással, vagy a Weboldal használatán keresztül igénybe vehető, regisztrációhoz kötött szolgáltatás útján jön létre.

A Megrendelő elfogadja, hogy a szerződéskötés módja a megrendelés összetettségének függvényében változhat, továbbá a Szolgáltató a Szolgáltatásait egyedi csomagban, külön megállapodás útján is biztosíthatja.


IV. Hozzáférés a Szolgáltatáshoz

4.1 A Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe vehetik regisztrált és nem regisztrált Megrendelők egyaránt, az ÁSZF szerint.

4.2 Regisztráció útján történő hozzáférés
A regisztráció a Megrendelő e-mailcíme és jelszava megadásával, valamint a Megrendelő Weboldalon tett tájékozódása, a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató elolvasása és megértése után, az itt hivatkozott dokumentumok rendelkezéseinek elfogadásával történik;

4.3. Munkaadói Adminisztrációs Felületen keresztüli hozzáférés
A Megrendelő a regisztrációját követően hozzáférést kap a Weboldalon saját Munkaadói Adminisztrációs Felületéhez, amelyen az általa aktiválni kért bármely e-mailcím és az ahhoz tartozó jelszó megadásával figyelemmel kísérheti hirdetés feladása esetén a szolgáltatás teljesítésének folyamatát, megtekintheti valamennyi korábban feladott hirdetését, illetve az esetleges további teendőkről tudomást szerezhet. Jelentős előnyt élvezhet az a felhasználó aki videós bemutatkozást is feltölt regisztrációjakor, amelynek youtube megosztási linkjét tudja megadni a regisztráció során. A Megrendelő jogosult jelszavát és egyéb adatait bármikor megváltoztatni. A Szolgáltató a Megrendelő biztonsága érdekében javasolja, hogy a Megrendelő a szolgáltatás igénybevétele során rendszeresen módosítsa a használt jelszavait.

4.4 Munkavállalói Adminisztrációs Felület hozzáférése
A Megrendelő a regisztrációját követően hozzáférést kap a Weboldalon saját Munkavállalói Adminisztrációs Felületéhez, amelyen lehetősége van minden olyan adatot feltüntetni, amit tudatni kíván az oldal felhasználóival. Jelentős előnyt élvezhet az a felhasználó, aki videó önéletrajzot is feltölt regisztrációjakor, amelynek youtube megosztási linkjét tudja megadni a regisztráció során. Videó önéletrajzát – Miért Engem Válasszon a leendő munkaadó videóját – Munkavállalói Megrendelőnk elkészítheti saját maga vagy igénybe veheti Szolgáltató Partnere által kínált szolgáltatását mely segítségével profi interjút tud bemutatni leendő Munkáltató részére. Ennek költségvetését a https://kaszallas.hu/arak/  oldalunk tartalmazza.

Azon Munkavállalói Megrendelőnk aki rendelkezik Videó önéletrajzzal és azt elérhetővé teszi Szolgáltató Weboldalán előre sorolást élvez azon Munkavállalói Megrendelő megjelenésével szemben aki ezt nem tette meg. A Munkavállalói Megrendelőink hirdetésfeladási sorrend szerint kerülnek fel Szolgáltató Weboldalára, azonban lehetőség van hirdetésének kiemelésére, melynek díjtételét Médiaajánlatunk tartalmazza.

Az Önéletrajz feltöltés során kizárólag Önéletrajz tölthető fel, amennyiben Munkavállaló megrendelőnk egyéb tartalmat tölt fel Szolgáltató Weboldalára, úgy Szolgáltató jelzi azt Munkavállalói Megrendelő részére ennek javítását, amennyiben Munkavállalói Megrendelő nem hajlandó változtatni ezen magatartásán, úgy Szolgáltató megtagadhatja a megjelenést Szolgáltató Weboldalán.

A Megrendelő jogosult jelszavát és egyéb adatait bármikor díjmentesen megváltoztatni. A Szolgáltató a Megrendelő biztonsága érdekében javasolja, hogy a Megrendelő a szolgáltatás igénybevétele során rendszeresen módosítsa a használt jelszavait.


V. Az egyes Szolgáltatások, általános szabályok

5.1 Álláshirdetés
A Szolgáltató az álláshirdetés közzétételét 30 napos időtartamokban vállalja a jelen 6.1 szerint. A Szolgáltatások kezdőnapja a szolgáltatás megkezdésének a napja, a szolgáltatás utolsó napja a megrendelt szolgáltatási időtartamok szerinti lejárati nap.

 A szolgáltatási időtartam utolsó napját követő napon az adott hirdetés már nem jelenik meg, de a Munkaadói/Munkavállalói Adminisztrációs Felületen még a regisztráció időtartama alatt megmarad, hogy a későbbiekben bármikor aktiválhassa azt.

A kategorizálás a pozíciónév és a feladatok alapján történik, nem a Megrendelő tevékenységi körét veszi alapul.

A hirdetés egy adott végzettségi szint alapján kategorizálandó be; Amennyiben a hirdetés szövege nem tartalmazza a végzettségi szintet, vagy abból többet jelöl meg, a Szolgáltató minden esetben a legalacsonyabb releváns végzettségi szint szerint kategorizálja a hirdetést.

Amennyiben a Megrendelő az általa feltöltött hirdetés kategóriáit nem a hirdetésben szereplő pozíciónév és feladatok alapján határozza meg, a Megrendelő köteles azt a Szolgáltató felhívására megfelelően korrigálni, illetve megváltoztatni a hirdetés szövegét. A kategóriának a meghirdetett pozícióban ellátandó feladathoz kell igazodnia. Amennyiben több kategória is számításba jöhet, úgy az külön regisztrációt igényel. Egy kategórián belül azonban több hirdetést is megjeleníthet.

A hirdetés általában a munkaadóról szóló rövid tájékoztatóból és videós bemutatkozásából, valamint a pozíciónév, a feladatok, a Megrendelő által kínált feltételek, a jelentkezés módja és az elérhetőség leírásából áll. A hirdetés kizárólag a Megrendelő tárgyilagos bemutatását tartalmazhatja az adott pozícióhoz szükséges mértékben. Amennyiben a hirdetésre történő jelentkezéseket nem a Megrendelő, hanem a Megrendelő megbízásából harmadik személy dolgozza fel (végez vele bármilyen műveletet), így a jelentkezéseket ezen harmadik személy fogadja, úgy ezen körülményt egyértelműen közölni kell a hirdetésben a harmadik személy megnevezése mellett.

5.1.2 A Weboldal használatán keresztül igénybe vehető, regisztrációhoz kötött szolgáltatás.
A Megrendelő a Szolgáltatás keretében kizárólag a Szolgáltató által mindenkor előre meghatározott kategóriákba sorolható pozíciókra adhat fel hirdetést abban az esetben is, ha a szolgáltató által előre meghatározott pozíciókon túl, saját maga ad meg, illetve határoz meg valamely pozíciónevet. Abban az esetben, ha a Megrendelő nem a főkategóriák (Telemarketinges/Területi képviselő/Eladó stb) alá ténylegesen besorolható pozíció elnevezést ad meg, úgy a Szolgáltató a hirdetés megjelenését felfüggesztheti mindaddig, amíg megfelelően bekategorizálható pozíciónév nem kerül megadásra.

Felfüggesztés esetén a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel a hiba orvoslása érdekében; Amennyiben a kapcsolatfelvétel sikertelen, vagy a kapcsolatfelvétel eredménytelen, azaz a bekategorizálható pozíciónév megadása elmarad, úgy a hirdetés törlésre kerül. A felfüggesztés időtartama beleszámít a teljesítés időtartamába; A felfüggesztés és a törlés nem mentesíti a Megrendelőt a fizetési kötelezettség alól, a Szolgáltatót ezekben az esetekben is a szerződés szerinti teljes ellenérték illeti meg. A kiválasztott pozícióhoz kizárólag olyan leírás adható meg, amely tartalmában ténylegesen illeszkedik az adott pozícióhoz.

A hirdetések 30 napos időtartamra jelennek meg, a Megrendelőnek azonban lehetősége van arra, hogy – hirdetés ellenértékének megfizetési mellett –  a hirdetés megjelentetésének megszüntetését kérje ezen időtartam lejárta előtt.

5.1.3 Inkognitó mód:
Munkavállalói Megrendelőknek lehetősége van arra, hogy oldalunkon akképpen jelenjen meg, hogy az általa – adott cég(ek) adószáma által – megjelölt cég(ek) ne láthassa az Álláskeresők között. Ennek nyomán azon Állást keresők akik jelenleg dolgoznak valahol, biztonsággal kereshetik új Munkáltatójukat anélkül, hogy a jelenlegi Munkáltatónál ez kellemetlenséget okozna

5.2 Az álláshirdetési szolgáltatás tartalmi elemei
A hirdetés alapárában benne foglalt szolgáltatások:

(i) A Szolgáltató vállalja az álláshirdetésre történő jelentkezést a Szolgáltatón keresztül az alábbiak szerint:
saját domain neve alatt futó weboldala URL-jének megjelenítése (a hirdetés végén), a Megrendelő hivatalos weboldalának nyitóoldalára mutató hyperlink elhelyezésével,
(ii) Videós megjelenés (Miért Válaszd Ezt a Munkahelyet bemutatkozó videó) youtube megosztási link elhelyezésével. Amennyiben Megrendelő már rendelkezik ilyennel, ebben az esetben elegendő a Haladó csomagot megrendelnie; a videó youtube megosztási linkjét a hirdetéshez adva megjelenik oldalunkon elsőbbségi megjelenést biztosítva azon hirdetőkkel szemben, akik nem rendelkeznek Miért Válaszd Ezt a Munkahelyet bemutatkozó videó-val

5.3 Az alapdíjon felül fizetendő, külön díjazás ellenében igényelhető szolgáltatási elemek
(i) nyitóoldali kiemelt álláshirdetés kérése, mely alapján a meghatározott időtartamban látható és kattintható az aktív hirdetés, a cégnév, céglogó és pozíciónév feltüntetésével a nyitóoldalon, a többi

nyitóoldali kiemelt álláshirdetéssel együtt,
(ii) főkategóriában kiemelt álláshirdetés kérése, ebben az esetben azon kategórián belül, ahová a hirdetés besorolásra került, meghatározott időtartamban eltérőszínnel kerül kiemelésre a hirdetés, a

cégnév és pozíciónév feltüntetésével, a kiemelt hirdetések beérkezésének sorrendje szerint rangsorolva;

5.4.1 Start Up regisztráció
A Start Up csomag elemei:

5.4.2. Haladó álláshirdetés

Mindent tartalmaz amit a Start Up csomag, ezen túlmenően az oldal indulásától (2016.12.01) számított első 100 céges partnerünknek egy havi díjért egy teljes éven keresztül lehetnek tagjai és egy adott kategóriához tartozó tételek használói oldalunknak - videós megjelenéssel hirdethetnek egy kategóriában.

5.4.3. Professional álláshirdetés

Minden elemet tartalmaz amit a Haladó csomagunk, ezen túlmenően egy a Szolgáltató partnercége által biztosított videós interjút is magában foglal.

A videós interjú szolgáltatásának részleteit lásd az 5.7-es pontban!

5.4.4 Elit álláshirdetés

 Minden elemet tartalmaz amit a Haladó csomagunk, ezen túlmenően egy a Szolgáltató partnercége által biztosított Imázsfilm (Profin felépített marketingszöveggel, hivatásos színész narrációjával, leforgatott cégbemutató videót készítünk), alaposan bemutatjuk cégét.

5.5. A Professional álláshirdetés és az Elit álláshirdetés megjelenési díjai kizárólag az első alkalommal értendők, amennyiben a Szolgáltató készíti el Megrendelő részére a bemutatkozó videót. Az ezt követő időszakban, mindaddig míg új videó készítését nem tartja szükségesnek Megrendelő – és ennek elkészítését ismételten Szolgáltatót bízza meg – , elegendő ha a Start Up előfizetést választja, hiszen annak elemei a videó elkészítését leszámítva azonosak

5.6. Ajánlás

Amennyiben a Megrendelő (Munkáltató – Munkavállaló) a környezetében olyan vállalkozókat is ismer, akik Értékesítéssel kapcsolatos munkakör betöltésére keresnek munkaerőt és Megrendelő Ajánlja oldalunkat, ahol az ismerős regisztrál és előfizet valamely csomagunkra akkor mind Megrendelő, mind az Ajánlott cég 5 000 – 5 000 Ft-nyi Kaszállás kuponban részesül.
Amennyiben a Megrendelő (Munkáltató, Munkavállaló) a környezetében olyan munkavállalót is ismer, akik Értékesítéssel kapcsolatos munkakör betöltésére keresnek munkaadót és Megrendelő Ajánlja oldalunkat, ahol az ismerős regisztrál és feladja hirdetését akkor mind Megrendelő, mind az Ajánlott személy 500 – 500 Ft-nyi Kaszállás kuponban részesül.

A Kaszállás kupon a regisztráció teljes időtartama alatt felhasználható a 8.9-es pontban rögzítettek szerint.

Megrendelő korlátlan számú Ajánlást tehet Szolgáltató felé, minden egyes Sikeres Ajánlást követően jár Mindkét fél (Megrendelő és Ajánlott) részére a Kaszállás kupon.


VI. Hirdetési csomagok

A Hirdetési csomagra megfelelően irányadó a hirdetés- átruházási tilalom.

6.1. Önéletrajz adatbázis hozzáférés
6.1.1 A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő megrendelése szerint igényelt egy, vagy több, illetve valamennyi kategóriában hozzáférést biztosít a Weboldal regisztrált felhasználói által feltöltött önéletrajz-adatbázishoz, lehetővé teszi továbbá különböző szűrési szempontokat alkalmazó integrált keresés, valamint kulcsszavas keresés alkalmazását a megrendelt kategóriák vonatkozásában;

6.1.2 Az adatbázis hozzáférés minimum 1 hónapos egységekben rendelhető meg, ahol az egy hónapos hozzáférés minden esetben 30 naptári napot jelöl, beleértve ebbe a kezdő és lejárati napot is. A szolgáltatáshoz való hozzáférési jogosultságok száma kategórián belül korlátlan. A megrendelést erre tekintettel kell megtenni. A Szolgáltató a hozzáférési jogot a Megrendelő képviseletére jogosult személye által – cégszerűen – aláírt Megrendelő Szolgáltatóhoz történő beérkezését és az ellenérték megfizetését követően nyitja meg a Megrendelő számára; Megrendelő az önéletrajz-adatbázishoz az e-mailcíme és jelszava megadásával elérhető Munkaadói Adminisztrációs Felületen keresztül nyer hozzáférést.

6.1.3 A Megrendelő köteles az e-mailcímet és jelszót megvédeni a jogtalan felhasználástól;
Szolgáltató semmilyen felelősséget nem visel azért, ha illetéktelen személyek bármely módon felhasználják a bejelentkezési nevet és a jelszót. Megrendelő szavatolja, hogy a fentiek szerint az általa hozzáférhetővé és felhasználhatóvá tett önéletrajzokban fellelhető személyes adatokat kizárólag saját, vagy állást kínáló megbízója munkaerő szükségletével kapcsolatban használja fel, azokat harmadik személyeknek nem bocsátja rendelkezésére, vagy teszi hozzáférhetővé, továbbá minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy ezen adatok más által, illetve más célra felhasználhatóak ne legyenek, azok bizalmas, titkos és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított legyen.

6.1.4 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kialakított önéletrajz-adatbázis a Szolgáltató szerzői jogának tárgyát képezi (adatbázis), és jogi védelem alatt áll.

6.1.5 Az önéletrajz-adatbázis használata során a Megrendelő tudomására jutott, így különösen a szolgáltatás igénybevétele révén birtokába került adatok és információk tekintetében, az ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségek időbeli korlát nélkül –a szerződés megszűnését követően is kötelezik. Az önéletrajzokat a felhasználók által feltöltött formátumban (doc, rtf, pdf) a Megrendelő lementheti, azokkal az ÁSZF keretei között, továbbá a vonatkozó jogszabályokkal összhangban rendelkezhet, illetve a mindezeknek megfelelő cselekményeket megteheti.

6.1.6 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy „robot/automataڐszoftverekkel nem engedélyezett az önéletrajz adatbázis adatainak kinyerése, illetve lementése.

6.2. Logó megjelenítés

A Megrendelő külön díj ellenében kérheti a saját, vagy az általa képviselt cég logójának elhelyezését a Weboldal nyitóoldalán a Partnereink pontban;
A logó ideális mérete 262X65.

A Megrendelő a megrendelés megtételével, illetve a logó Szolgáltató rendelkezésére bocsátásával szavatolja, hogy a logó használatára jogosult, az nem sérti harmadik személy jogait és nem függ harmadik személy jóváhagyásától, amennyiben pedig harmadik személy jóváhagyásától függ a használat, úgy a vonatkozó jogosítás birtokában van legalább olyan mértékben, ami biztosítja a Szolgáltató általi felhasználást, így a Szolgáltató általi teljesítést. A Megrendelő a megrendelés megtételével, illetve a logó Szolgáltató rendelkezésére bocsátásával feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy a Szolgáltató a logót a Szolgáltatásnak az ÁSZF és a szerződés szerinti teljesítése érdekében felhasználja. Logó alatt megfelelően kell érteni bármilyen olyan megjelölést, ábrát, szóösszetételt is, ami jogi oltalom alatt áll, vagy ilyen oltalom alá helyezhető, illetve –meghatározott személynek, vagy személyeknek kizárólagos jogosultsága van felette. A jelen rendelkezés irányadó minden olyan anyagra is, amelyet a Megrendelő vagy az érdekében eljáró személy biztosít a Szolgáltató részére a teljesítéshez;

A Megrendelő köteles céglogójának és a hivatalos honlapjának URL adatainak megadására a hirdetés megrendelésével egyidejűleg.

Logó elhelyezésének díjazását lásd Médiaajánlatunkban.

6.3. Banner és display hirdetési elemek megjelenítése

A Szolgáltató vállalja, hogy megjeleníti a Megrendelő jelen rendelkezés szerinti elektronikus hirdetését (statikus vagy animált banner) a Médiaajánlatban meghatározott feltételekkel, a banner esetén a Weboldal nyitóoldalán, valamint valamennyi főmenü ponthoz tartozó aloldal statikus részét képező állandó hirdetési felületen, Landing oldal esetén a Weboldal nyitó-oldalán;

A Megrendelő által biztosított banner illetve ahova az irányul (az irányított weboldal) vonatkozásában felelősséget annak tartalmi eleme végett Szolgáltató nem vállal.

A banner megjelenésének tartalmi elemeinél a 6.7-as pontban foglaltak az irányadóak.

A Megrendelő nem saját hirdetés megrendelése esetén a hirdetés megrendelésével garantálja, hogy a hirdetés megrendelésére ügyfelétől kifejezett megbízást kapott;

6.4 „Állást keresek”

A szolgáltató weboldalának „Álláskeresőkڐmenüpontján keresztül a Szolgáltató Álláskeresőknek biztosít(hat) megjelenési lehetőséget. A felületen történő megjelenésnek feltétele, hogy az álláskereső regisztrálva legyen a Kaszallas.hu Önéletrajz Adatbázisban. Az állást keresők korlátozott formában bárki számára megtekinthetőek, de a kapcsolat-felvételi lehetőséget a Szolgáltató jogosult korlátozni. Az állást keresők önéletrajz hozzáférését, videós bemutatkozását valamint fényképes megjelenését csak bejelentkezés után biztosítjuk ügyfeleink részére; kivételt képez az inkognitó mód, mikor a regisztrált állást kereső kéri, hogy mely cég-cégek ne láthassák az ő adatait, regisztrációját.

6.5 A Szolgáltató a Megrendelőinek kapcsolat felvételi lehetőséget biztosít az „Álláskeresők” menüpontban megjelenő álláskeresőkhöz, az egyes hirdetési szolgáltatásoknál megadott feltételek szerint.


Általános szabályok

6.6. Kapcsolatfelvétel az Állást keresőkkel

6.6.1 A Megrendelő, illetve a meghirdetett állást kínáló ügyfele a Weboldal bármely szolgáltatásának igénybevétele esetén a hirdetésre jelentkező, illetve adatbázisban szereplő munkakeresőket kizárólag konkrét, valós, a Megrendelő, vagy a meghirdetett állást kínáló ügyfele saját állásajánlatával keresheti meg.

6.6.2 Az álláshirdetésre jelentkező munkakeresővel kizárólag az adott állással kapcsolatban vehető fel a kapcsolat, addig ameddig az álláskeresés aktív a kereső részéről. Az állásajánlattal történő megkeresésben fel kell tüntetni a küldő társaság nevét. A megkeresés során hivatkozzon a Szolgáltató weboldalára, mint közvetítőre ahol a munkavállaló önéletrajzát elérhetővé tette a munkaadók részére.

 6.6.3 Önéletrajz-adatbázis hozzáférés esetén a Megrendelő kizárólag a hozzáférés időtartama alatt és csupán az aktív, a Weboldalon a hirdetés kiküldésének napján szereplő, a hirdetésben támasztott elvárásoknak potenciálisan megfelelő munkakeresőkkel veheti fel a kapcsolatot; Megrendelő köteles a megkeresések előtt ellenőrizni, hogy a felhasználó még aktív munkakereső-e a Weboldalon.

6.6.4 A Megrendelő az önéletrajz-adatbázis szolgáltatás igénybevétele során megismert adatokból és az álláshirdetésre érkező jelentkezések adataiból, a letöltött dokumentumokból vagy azok részelemeiből adatbázist nem építhet, fentiektől eltérő célból a munkakeresőket nem keresheti meg sem a Megrendelő, sem más harmadik személy; Így tilos kéretlen reklámüzeneteket küldeni a munkakeresőknek, vagy a Weboldal volt munkakeresőinek, a Megrendelő szolgáltatásai (további állásajánlatok, tanfolyam, képzés, munkaerő-közvetítés stb;) igénybevételét, hírlevélre történő feliratkozást ajánlani, hozzájárulást kérni reklám-üzenetek, hírlevelek küldéséhez, ismerősnek, barátnak, vagy bármely harmadik félnek történő továbbküldését kérni a felhasználótól stb.

6.6.5 A jelen fejezetben foglaltak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely esetén Megrendelőt alkalmanként – a szerződés megszegésekor érvényes – egy havi „Start up” hozzáférés mindenkori nettó díjának a tízszerese mértékű kötbér fizetési kötelezettség terheli azzal, hogy a kötbért meghaladó kárért, költségért, illetve bármilyen hátrányért a Megrendelő felelősséggel tartozik.

6. 7. A hirdetés tartalma

6.7.1 A Megrendelő szavatolja, hogy a hirdetésben kizárólag saját, vagy az adott állást kínáló megbízója tényleges pozíció(k)ra vonatkozó, valós feltételeken alapuló állásajánlatát kéri közzétenni.

6.7.2 A Megrendelő szavatolja, hogy az álláshirdetés sem közvetlenül, sem közvetett módon nem tartalmaz jogsértő információt vagy adatot, nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét, továbbá az álláshirdetés csak olyan feltételeket tartalmaz, vagy ígér (ide értve különösen a meghirdetett pozíció valós voltát, az ígért ellenszolgáltatást és egyéb releváns feltételeket), amelyeket az állást kínáló ténylegesen biztosít. A hirdetés a meghirdetett pozíció és pozíció betöltésének feltételei tekintetében sem lehet megtévesztő, félrevezető.

 A Megrendelő felelőssége kiterjed többek között annak biztosítására is, hogy az álláshirdetés nem tartalmaz szerzői és szomszédos jogokat, illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sértő alkotóelemeket, jogosulatlanul, vagy egyébként tiltott módon megszerzett adatokat, üzleti-, vagy magántitkokat, megtévesztő jellegű adatokat, bűncselekményre felbujtást, szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás keltésére alkalmas alkotóelemeket, reklámot, olyan tényeket, adatokat, véleményeket, amelyek becsületsértők, vagy rágalmazóak, illetve alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak vagy válthatnak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, vallási vagy politikai ellentétet szítanak vagy szíthatnak, elfogadhatatlan mértékű félelem vagy nyugtalanság érzetét keltik vagy bárkinek a magánéletét vagy a nyugalmát indokolatlanul zavarják.

6.7.3 A Megrendelőnek a hirdetés szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak megfelelően kell elkészítenie.

 A Szolgáltató a hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megrendelővel való egyeztetés nélkül is elvégezheti.

6.7.4 Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a hirdetés szövegében - értelmezési probléma miatt, vagy egyéb okból - érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Megrendelővel egyeztetve kell elvégezni. Az egyeztetések időtartamával a teljesítési határidő meghosszabbodik. 

6.7.5 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a hirdetést a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően átalakítsa. A hirdetés tartalmi elemeinek átalakítása, illetve törlése esetén a Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét a változásra, illetve a törlés, vagy az esetleges felfüggesztés tényére.

A Megrendelő egyetértése esetén köteles a változásokat e-mail útján jóváhagyni, illetve megtenni minden olyan szükséges intézkedést és cselekményt, ami a hirdetés jogszerű megjeleníthetősége megkíván. A Szolgáltató a Megrendelő által jóváhagyott tartalmú hirdetést jeleníti meg. Jóváhagyás hiányában a Szolgáltató jogosult a hirdetés megjelentetését megtagadni, ami nem eshet a Szolgáltató terhére, így vele szemben kárigény, visszatérítési, vagy egyéb igény nem érvényesíthető; A Szolgáltató ezzel együtt nem vállal kötelezettséget arra, hogy a hirdetéseket a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében átalakítja és a hirdetés Szolgáltató általi megváltoztatása nem jelenti azt, hogy a hirdetést minden tekintetben jogszerű, e vonatkozásban minden felelősség a Megrendelőt terhel.

6.7.6 Állásajánlatonként egy munkakör (pozíció) hirdethető meg, egy meghatározott nyelven (kivételt képez a pozíciónév, mely a hirdetés nyelvétől eltérően más nyelvű is lehet).

A hirdetés feladása során az adott pozíció szerinti munkavégzés helyének típusát az alábbi verziók valamelyike szerint kell, illetve lehet megadni:

(i) amennyiben a munkavégzés helye egy konkrétan meghatározott címen történik („a munkavégzés helye helyhez kötött”), úgy egy település magadása kötelező (több megye és/vagy település azonban nem adható meg), budapesti munkavégzési helyszín esetén kötelező kiválasztani a lenyíló ablakból, mely kerületről van szó;
Tanácsadó cégek megrendelései esetén, továbbá az anonim hirdetések esetében a munkavégzés helyének a pontos címét nem kell megadni,

(ii) amennyiben a munkavégzés helye nem „helyhez kötött („rugalmas munkavégzési hely”), úgy a ténylegesen érintett megyék száma szerint több megye is megadható és „országos opció” is választható. A „rugalmas munkavégzési hely” megadásának esetében a település és munkavégzés helyének címe nem lehetséges,

6.8.7  Idegen nyelvű hirdetés

Lehetőség van idegen nyelvű hirdetések közzétételére; Idegen nyelvű hirdetés esetén is a magyar a kommunikáció nyelve. A Megrendelőt ebben az esetben fokozott együttműködési kötelezettség terheli a hirdetés tartalmi elemei, háttérbeállításai ellenőrzése, jóváhagyása tekintetében. Angol és német nyelven kívüli nyelven történő hirdetésmegjelenítés esetén az előzetes kommunikáció a szokásosnál több időt vehet igénybe.

6.8. Hirdetésaktiválási határidő

6.8.1 A Szolgáltató a hozzá beérkező megjelentetési szándékot bankkártyás fizetés esetén azonnal, míg átutalás esetén az összeg beérkeztét követő 24 órán belül biztosítja Megrendelő részére.

A határidők minden esetben munkanapokra vonatkoznak és abban az esetben érvényesek, ha a Megrendelő nem kért későbbi közzétételt.

6.8.3 Aznapi teljesítés esetén a Szolgáltató a lehetőségekhez képest minél előbb próbálja nyújtani a szolgáltatást, de nem garantálja, hogy a teljesítés megkezdésének időpontja az érintett napon belül milyen időpontra esik.

6.8.4 A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalon feltüntetett aktuális hirdetésekben szereplő állások időközbeni betöltéséről, vagy az állásajánlatok időszerűségének egyéb okból történt megszűnéséről, a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti. Az értesítés elmulasztásából származó valamennyi kárt a Megrendelő viseli. A Szolgáltató a Megrendelő értesítését követően eltávolíthatja az aktualitását vesztett hirdetést, azonban a Megrendelő változatlanul a hirdetés megrendelt, teljes időtartamára vonatkozó hirdetési díjat köteles megfizetni.

6.9. Hirdetés-átruházási tilalom

A Megrendelő semmilyen formában nem jogosult a hirdetési felületet akár részben, akár egészben harmadik személyre átruházni, vagy átengedni. A Weboldalon kizárólag a saját, vagy az adott hirdetésben meghatározott állást kínáló ügyfele hirdetéseit jogosult megjelentetni. A hirdetés átruházási tilalom – a jogszabályi keretek között – megfelelően irányadó arra az esetre is, ha a Megrendelő a Szolgáltató szolgáltatását akár saját maga, akár a saját érdekében más útján, azonos, vagy hasonló szolgáltatásokkal együtt hirdeti és/vagy értékesíti (csomagértékesítés).

A Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás jelszavát, illetve a jelen szerződés által keletkezett adatbázis-hozzáférési lehetőségét és egyéb jogait harmadik személynek nem adhatja át.

Amennyiben bármelyik Megrendelő ezen kötelezettségét és/vagy a hirdetés- átruházási tilalmat megszegi, úgy az súlyos szerződésszegésének minősül. A Megrendelő ilyen esetben köteles a szerződés létrejöttének időpontjában a Szolgáltató médiaajánlatában rögzített, egy darab Haladó Álláshirdetésre meghatározott nettó ellenérték tízszeresének megfelelő összegű kötbért megfizetni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató érvényesítheti a kötbér összegét meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő valamennyi egyéb igényét is.


VII. A megrendelés visszautasítása, a közzététel megszüntetése

A Megrendelő nem kérheti olyan hirdetés megjelentetését, illetve Szolgáltató megtagadhatja a közzétételt, vagy bármikor törölheti a már megjelent hirdetést, vagy a Szolgáltatás nyújtását

felfüggesztheti, ha a Megrendelő jelentős mértékben megsérti az ÁSZF rendelkezését és/vagy a szerződés rendelkezéseit és/vagy a hirdetés jogszabályba ütközik és/vagy hatósági rendelkezésbe, így különösen az alábbi esetekben:

(i) a hirdetés nem tartalmazza a valóságnak megfelelően legalább a meghirdetett állás megnevezését az elvárásaink/feladatokat és a jelentkezés módját és/vagy a hirdető cég nem azonosítható be egyértelműen (ide nem értve az anonim hirdetéseket).

(ii) álláshirdetés esetében, ha a logó és URL megjelenítésen túlmenően a hirdetés egyes elemei vagy teljes egésze elektronikus hirdetésnek, illetve reklámnak minősülhet, így az olyan hirdetés, amely közvetve vagy közvetlenül népszerűsít egy vállalkozást, vagy annak áruját, szolgáltatását, tevékenységét, pl: ha a cégismertető reklámnak minősül, ha a Megrendelő saját weboldalára navigálja el a felhasználót további állásajánlatok megismertetése céljából stb.

(iii) az álláshirdetés nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, teljesíthetetlen vagy tréfás adatokat, pozíciót, követelményeket, ajánlatot, vagy egyéb elemeket tartalmaz, illetve ténylegesen nem álláshirdetés.

(iv) a közlés és/vagy megjelenés sérti, vagy sértheti más természetes személy, vagy gazdasági társaság jó hírnevét.

(v) az álláshirdetés olyan állásajánlatot tartalmaz, amely díj fizetéséhez köti az állásközvetítést.

(vi) az álláshirdetés több típusú pozíció állásajánlat közzétételét tartalmazza.

(vii) a Megrendelő,– illetve a Megrendelő és az állást kínáló ügyfele – logóján és hivatalos weboldalának nyitó oldalára mutató URL-jén túlmenően egyéb logó, kép, grafikus ábrázolás, link található benne.

(viii) a hirdetés a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint a Weboldal, vagy a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes, a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti.

(ix) technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, illetve nem felel meg a vonatkozó technikai paramétereknek.

(x) a hirdetés egyes tartalmi elemeire, így különösen a megjelenített logóra, linkre és bármely egyéb reklámnak minősíthető megjelenésre vonatkozó feltételeknek nem felel meg a hirdetés.

(xi) azzal szemben hatóság - akár hivatalos, akár informális úton - kifogást emelt.

(xii) a jelen ÁSZF valamely releváns rendelkezését jelentősen megsérti, különös tekintettel a Megrendelői szavatosságvállalásokra.

Fenti esetekben a Szolgáltató jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szolgáltatás nyújtását megszüntetni, felfüggeszteni, illetve kötelezheti a Megrendelőt az okozott károk és a Szolgáltató szükséges költségeinek a megtérítésére; A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelővel és harmadik személyekkel szemben nem felel a hirdetésnek a Megrendelő érdekkörében felmerült okból történő, az ÁSZF és/vagy a Megrendelővel kötött szerződés megszegése miatti eltávolítása, illetve az ahhoz való hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett kárért, vagy bármely egyéb igényért; A jelen rendelkezés irányadó a közzététel megtagadására is. A jelen pontban meghatározott esetekben a Szolgáltatót semmiféle kártérítési vagy egyéb helytállási kötelezettség nem terheli. A jelen rendelkezések megfelelően irányadóak a 6.8 pontban foglalt, a hirdetés tartalmi követelményeire vonatkozó rendelkezések megsértése esetén is.


VIII. FIZETÉSI FELTÉTELEK

8.1; A Szolgáltató a Weboldalon igénybe vett szolgáltatásokról – eltérő megállapodás hiányában – a mindenkori Tarifaárak alapján 8 napos fizetési határidővel állítja ki a számlákat Megrendelő felé a szolgáltatás nyújtásának utolsó napját követő első munkanapon.

A tarifaárak változásáról a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 30 nappal tájékoztatja a Megrendelőket.

8.2. Külföldi Megrendelő részére a számlák ugyanúgy, mint belföldi ügyfeleink részére forintban kell rendezésre kerüljön az ugyanilyen valutanemben kiállított számla alapján. A számla ellenértékét a számla szerinti pénznemben kell rendezni.

8.3. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Megrendelőt terhelik. Külföldi megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Megrendelőt terheli.

8.4; A fizetés teljesítésének időpontja a számla ellenértékének jóváírása a számlán megadott Bankszámlaszámon. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat; A kizárólag számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni; Ezt követő határidőn túl reklamációnak helye nincs.

8.5. Késedelmes fizetés esetén a hirdetés mindaddig nem jelenik meg az oldalon ameddig az teljesítésre nem kerül.
A hirdetés folytonosságáról Szolgáltató Megrendelő felé annak lejártát megelőző 7 naptári napon belül értesíti Megrendelőt. Az aktuális hirdetés lejártát követően lekerül az aktív állást kínálók köréből mindaddig ameddig az új időszakra vonatkozó díj meg nem érkezik a Szolgáltató számlájára.

Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató felhívására sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni, az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig.

8.6. Elektronikus fizetés

A Megrendelő az álláshirdetés feladásának költségét a hirdetés feladásakor a Hirdető Weboldalon keresztül, bankkártyával, átutalási fizetési konstrukciók segítségével, HUF-ban egyenlítheti ki. A bankkártyás fizetés teljesülését követően a hirdetés automatikusan kiélesedik az oldalon; A hirdetés megjelenéséről a Hirdető e-mailen keresztül értesítésre kerül, az elektronikus számlát, pedig a megadott e-mail címre küldi a rendszer;

8.7.  Bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés esetén – BARION rendszerén keresztül – biztonságos terminálon keresztül fizethető ki a szolgáltatás ellenértéke;

8.8. Átutalásos fizetés

Az online megrendelést követően automatikus számla generálódik 8 napos fizetési határidővel.

8.9. Fizetés Kaszállás kuponnal. A sikeres ajánlások által összegyűjtött kuponokat részben vagy egészben is beválthatja úgy hirdetési megjelenésére, mint kiemelésre vagy banner kihelyezésre.


IX. Felelősség

9.1. A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatást rendeltetésszerűen, kizárólag jogszerű módon és célokra, jelen ÁSZF és a szerződés, továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával veszi igénybe.

9.2. A Megrendelő ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra haladéktalanul megtéríti Szolgáltatónak mindazon bírságot, kártérítést és költséget, illetve polgári jogi igényt, amit az ÁSZF, a szerződés és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések Megrendelő, vagy az állást kínáló ügyfele általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval, illetve vezető tisztségviselőjével vagy egyéb, a teljesítésben közreműködő személyével szemben érvényesítenek;

A fentiek alapján a Megrendelő – a jogszabályi keretek között – köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést, egyéb igényt és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató, vagy az érintett személy megtérítette, a Megrendelőnek a Szolgáltatóval, illetve az érintett személlyel szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége;

9.3 A Szolgáltató minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, azonban – jogszabályi keretek között – nem vállal felelősséget azokért a károkért, és egyéb igényekért, amelyeket a Szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl; sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb); Ezekben az esetekben a határidő automatikusan meghosszabbodik legalább az akadályoztatás időtartamával azzal, hogy amennyiben a teljesítés adott munkanapon már nem nyújtható, automatikusan a következő munkanapon kerül sor a szolgáltatás nyújtására; A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató –a jogszabályi keretek között - a fentiekből eredő kárért, illetve bármilyen hátrányért és igényért való felelősségét kizárja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásai eredményeképpen létrejött munkaviszonyból, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredőkárokért és egyéb igényekért. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, a hirdetés látogatottságának elmaradása, vagy a hirdetés, munkavállaló keresés eredménytelensége miatt nem vonható felelősségre. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az adatbázisba feltöltött önéletrajzok tartalmáért, így különösen azok hitelességéért, valódiságáért, aktualitásáért.

A Megrendelő tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben – a jogszabályi keretek között – kárigény, vagy egyéb igényérvényesítés csak a kárigénnyel érintett szolgáltatás díja mértékéig érvényesíthető. A Szolgáltató – a jogszabályi keretek közötti – kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató –a jogszabályi keretek között kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, és igényért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is, kivéve, ha a jelen rendelkezés szerinti valamely feltétel alkalmazását jogszabály kifejezetten kizárja.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás díjai a jelen, és az ÁSZF egyéb pontjaiban meghatározott felelősség korlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva.

9.4. A Megrendelő vállalja, hogy a szerződés teljesítése során tiszteletben tartja a Szolgáltató jó hírnévhez való jogát;

9.5. Megrendelő nem jogosult, egyben köteles tartózkodni a Szolgáltató védjegyeinek (ide értve a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató szolgáltatásának azonosítására alkalmazott bármely megjelölést és/vagy hirdetési vagy promóciós megjelenést és információt) felhasználásától, így különösen nem hirdetheti a saját, vagy harmadik személy szolgáltatását (akár külön, akár csomagban, akár bármely összetett értékesítési konstrukcióban) a Kaszallas.hu weboldal feltüntetésével, megnevezésével, vagy arra való hivatkozással, sem az írott, sem az elektronikus médiában, kivéve ha erre a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli engedélyt adott.

9.6 A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy az általa közölt adatok, információk és az átadott hirdetési anyag a valóságnak megfelel, nem sérti harmadik személy jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, védjegyhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak megfelel.

9.7 Amennyiben a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból nem nyújtható a Szolgáltatás, úgy az nem eshet a Szolgáltató terhére;


X. Adatvédelem

Szabályzatunk eme oldal felső részében olvasható.


XI. Vegyes rendelkezések

11.1 A Szolgáltató rendszerben rögzített álláshirdetésnek a Megrendelő által, a megjelölt időtartam lejáratát megelőzően kezdeményezett törlése esetén a Megrendelő nem tarthat igényt az ellenérték időarányos részének visszatérítésére, a fizetési kötelezettség ebben az esetben is terheli a Megrendelőt;

11.2 Amennyiben a Szolgáltató a regisztrációkor, az igénybejelentéskor megadott adatok átvizsgálásakor vagy utóbb megállapítja, hogy a Megrendelő nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére
(pl; egy nem bejegyzett vállalkozásról van szó, vagy a Megrendelő egy másik vállalkozás adatait használja fel jogosulatlanul erre a célra), a hirdetési szolgáltatás nyújtását, a hozzáférés biztosítását azonnal leállítja, felfüggesztheti, illetve a megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben azonban a Szolgáltatónak a Megrendelő részére díjvisszafizetési kötelezettsége nincs.

11.3 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásnyújtás azonnali leállítására, felfüggesztésére, ha a Megrendelő jelentősen megsérti az ÁSZF releváns feltételeit, így különösen ha:

(i) Megrendelő nem megfelelően kezeli az önéletrajz-adatbázisból szerzett adatokat, vagy a megtekintési és/vagy letöltési szabályokat megszegi,

(ii) a Megrendelő megszegi a munkakeresőkkel történő kapcsolatfelvétel szabályait,

(iii) a Megrendelő a saját regisztrációján keresztül lehetővé teszi a Szolgáltatások használatát harmadik személynek,

(iv) a Megrendelő megszegi a hirdetés átruházásra vonatkozó tilalmat,

(v) jogszabályi rendelkezésekbe ütköző magatartást tanúsít,

(vi) amennyiben a Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben ki nem egyenlített tartozása van, illetve ha a Megrendelő ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul;

A fenti esetekben megfelelően irányadó a megrendelés visszautasítása és a közzététel megszüntetése kapcsán szabályozott felelősségi és jogosultsági viszony, illetve a vonatkozó jogok gyakorolhatósága.

11.4 Nyitóoldali kiemelt álláshirdetésre kizárólag aktív hirdetés esetén van lehetőség, az egy időben megjeleníthető kiemelések száma maximált; A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, úgy a hirdetés a Weboldalra történő kihelyezés időpontja szerint rangsorolva jelenik meg, emellett kategóriánként elkülönítetten kerülnek tárolásra szintén feltöltési sorrendben; A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a Hirdetés vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat;

11.5 A Megrendelő a Szolgáltató által készített hirdetést, annak formai elemeit, forráskódját a Szolgáltatáson kívüli egyéb módon és helyen, csak a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezésével jogosult használni.

11.6 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy – eltérő megállapodás hiányában – az alapáron felül, a fizetendő felár ellenében és aszerint, hogy a Megrendelő saját maga az állás kínálója, vagy a megrendelést a megbízója érdekében adja a Szolgáltatónak, a hirdetésben kizárólag saját, valamint a meghirdetett állást kínáló ügyfelének megnevezése, céglogója, és/vagy terméke, szolgáltatása logója és/vagy a hivatalos weboldalaik elérhetősége jelenhet meg; További weboldal elérhetőségeket, logókat, linkeket és hyperlinkeket (pl; további állásajánlatokat) nem tartalmazhat a hirdetés; Alapáron kizárólag a Megrendelő megnevezése, a Megrendelő saját céglogója és/vagy terméke, és/vagy szolgáltatása logója és/vagy a hivatalos weboldala elérhetősége jelenhet meg, továbbá a már meglévő Miért Válaszd Ezt a Munkahelyet bemutatkozó videó youtube megosztási linkje.

11.7 A Megrendelő garantálja, hogy a saját, vagy a meghirdetett állást kínáló ügyfele logójának Weboldalon közzétett hirdetésben történő megjelenítésével kapcsolatban minden szükséges felhatalmazással és jogosultsággal rendelkezik, és a Szolgáltatóval szemben semmilyen igény nem kerül érvényesítésre;

11.8 A Megrendelő garantálja, hogy az álláshirdetésben szereplő link kizárólag a saját vagy a meghirdetett állást kínáló ügyfele által üzemeltetett, jogszerűen működő és nem korhatáros

weboldal főoldalára navigál;

11.9 Az azonnali hatályú felmondás az egyedi szerződésben és/vagy az ÁSZF szerint kikötött valamely lényeges kötelezettség megszegése esetén gyakorolható; A lényeges kötelezettség megszegésének minősül különösen bármely szavatosságvállalás megsértése, illetve azon esetkörök, amelyekre az ÁSZF nevesítve is kikötötte az azonnali hatályú felmondás jogát; Amennyiben a szerződés a Szolgáltató által kerül megszüntetésre azonnali hatályú felmondással a teljesítés bármely szakaszában, a Megrendelő köteles a szolgáltatás teljes díját megfizetni a megrendelt időtartamra.

11.10 A Megrendelő az esetleges reklamációt a tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a szolgáltatás nyújtásának befejezésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni. Ezen határidőt követően a Szolgáltató nem fogad el reklamációt.

11.11 A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy valamely ár-megállapítási tényező jogtalan igénybevétele esetén visszaigényelje a jogtalanul igénybevett előnyt abban az esetben is, ha az adott megrendelést már visszaigazolta, de a jogosulatlan előny igénybevételére utóbb derült fény;
A jelen rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha az egyedi szerződés meghatározott feltétel bekövetkeztének az esetére biztosít valamely előnyt, de a vonatkozó feltétel nem teljesül;

11.12 A Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó kiegészítő információkról a Weboldalon tájékozódhat a Megrendelő.

11.13 A Megrendelő és Szolgáltató kötelezik magukat, hogy a közöttük fennálló jogviszony feltételeit – a jogszabályi keretek között – nem hozzák nyilvánosságra a jogviszony fennállása alatt és azt követően sem.

11.14 A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a fizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig megtagadja azon Megrendelők újabb megrendelések a befogadását, akiknek tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben; A Szolgáltató fenntartja a jogát arra is, hogy ne fogadjon be olyan új megrendeléseket, amelyek olyan Megrendelőtől származnak, akik a jelen ÁSZF-ben foglalt lényeges kötelezettséget, vagy feltételt a korábbi szerződéses viszonyban megszegtek. Ilyen esetekben a megrendelés befogadása külön megállapodás megkötéséhez is köthető.


XII. Záró rendelkezések, az ÁSZF közlése és hatálya

12.1. Az ÁSZF-ben a Szolgáltató részére megállapított jogok nem kizárólagos jellegűek, illetve azok együttesen is alkalmazhatóak. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető a Szolgáltató részéről történő joglemondásként;

12.2 A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni; Ennek sikertelensége esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki;

A Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 1952; évi III; törvény illetékességi szabályai az irányadóak;

12;3 A jelen Általános Szerződési Feltételek 2016.09.01-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban; Az ÁSZF-ben és az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

A Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet a Megrendelő kifejezetten elfogad. Az ÁSZF és/vagy a hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban nyilvánosságra

hozza a www.kaszallas.hu Weboldalán. Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat eszközöl, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő szerződések teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással; Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál; Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás, hatósági aktus, illetve állásfoglalás, vagy egyébként jogszabályból folyó kötelezettség teljesítése tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet; A Megrendelő mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja; Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó.

Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a kaszallas.hu Weboldalon közzétételre kerül;

Kelt: Eger, 2016.12.01.

 

Fejlesztő termékeink – továbbiakban webshop – használatával kapcsolatos jogok és lehetőségek, melyek a fenti rendelkezések kiegészítéseként szolgálnak:

 

1. Regisztráció/vásárlás

1.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

1.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

1.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

1.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

2.1. A megjelenített termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

2.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

2.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

2.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.


3. Rendelés menete

3.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

3.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

3.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva, ami az oldal legfelső sávjában található.

3.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, úgy azt megteheti, ha már nem kíván több tételt beletenni, akkor a kosár ikonra kattintva feljön annak tartalma. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

3.5. Ha már nem szeretne több terméket a kosárba helyezni, akkor a „Tovább a Fizetéshez” gombot kell megnyomja, mely esetben a Pénztárhoz érkezik.

3.6. A fizetési mód kiválasztásához vagy a korábban megadott Felhasználói nevével és jelszavával be kell jelentkeznie – melynek során nem szükséges kitöltse a rendelési adatait – vagy a „Folytatom a vásárlást regisztráció nélkül” gombra kattint és kitölti a kért adatokat (ezzel nem regisztrál az oldalon); de a regisztrálást is elvégezheti innen indítva.

3.7. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

3.7.1. Fizetési módok:

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Bank-/Hitelkártyával történő fizetés: BARION modul segítségével. A termék kifizetését követően azonnal elektronikus számlát állítunk ki, melyet megküldünk Megrendelő részére, s futárszolgálattal biztosítjuk a megvásárolt terméket.

3.7.2. Szállítási költség: A szállítási költségről a honlapon/weboldalon tájékozódhat.

3.8. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

3.9. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót, és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

3.10. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

3.11. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

3.12. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 

4. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

4.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

4.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

4.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

4.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!


5. Elállás joga

5.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

5.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

5.3. Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát

5.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

5.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

5.6. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

5.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 3. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 4. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

5.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

5.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

5.10. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

5.11. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

5.12. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

5.13. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

5.14. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

5.15. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.16. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

5.17. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

5.18. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

5.19. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

5.20. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

5.21. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.


6. Szavatosság

Kellékszavatosság

6.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

6.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

6.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

6.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

6.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

6.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

6.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

6.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

6.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

6.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


7. A szavatossági igény esetén történő eljárás

7.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

7.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

7.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

7.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

7.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

7.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

7.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

7.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze


8. Vegyes Rendelkezések

8.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

8.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

8.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.


9. Panaszkezelés rendje

9.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

9.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

9.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

9.5. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe nem veszi a békéltető testületi eljárást.

9.6. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

9.7. Vagy területi szerveihez:
Név: Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja.

9.8. Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:
Név: Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

9.9 A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

9.10. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

9.11. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.


10. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető eme oldal felső részében

Eger, 2016/12/01